HUURVOORWAARDEN O&O VERHUUR


Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op onze offertes, op alle door ons aanvaarde opdrachten en op alle overige met ons gesloten overeenkomsten.

Artikel 1.

Lid 1.
Bij door van der Molen party verhuur geleverde goederen, zijn van toepassing de huurvoorwaarden O&O VERHUUR

Lid 2.
De huurovereenkomst heeft betrekking op de in deze voorwaarden omschreven goederen (hierna te noemen: goed), en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.

Lid 3.
Door O&O Verhuur genoemde levertijden zijn altijd bij benadering genoemde levertijden. O&O Verhuur kan op geen enkele wijze jegens de huurder aansprakelijk worden gesteld, indien om welke reden dan ook, de genoemde levertijd wordt overschreden.

Artikel 2.

Het is de huurder verboden:
a: Het goed aan derden tengebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden;
b: Het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren;
c: Enige reparatiehandeling aan het goed uit te voeren of uit te doen voeren:

Artikel 3.

Lid 1.
Vanaf het moment dat de huurder het goed in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor zijn risico.

Lid 2.
Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering danwel bezwaring van het goed dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk aan
O&O Verhuur te worden gemeld.

Lid 3.
Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van het goed, dient de huurder de nieuwwaarde van het goed, volgens de op dat moment geldende O&O prijslijst, aan O&O Verhuur te vergoeden. Een en ander onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan O&O Verhuur te vergoeden.

Lid 4
In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, danwel bezwaring van het goed, is de huurder niettemin gehouden aan de huurtermijnen, op grond van het huurcontract verschuldigd te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om, in verband met winstderving door O&O Verhuur, aan O&O Verhuur een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan zes maanden huur.

Artikel 4.

Lid 1.
Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden teruggebracht ter plaatse van de in
ontvangstneming en ontvangt de huurder tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar.

Lid 2.
Deze vervanging heeft geen invloed op de huurperiode die door de vervanging dus niet wordt onderbroken. Rechten en verplichtingen uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar.

Artikel 5.

Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden, dient de huurder het goed, zowel in als buiten gebruik, met vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de bijbehorende gebruiksaanwijzing te behandelen. Alle kosten in verband met opbouw, montage, afbouw, demontage, schoren, stabiliseren et cetera van goederen, komen voor rekening en verantwoording van de huurder.

Artikel 6.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het goed, voortvloeiende uit een verkeerd brandstofgebruik of het niet handhaven van het juiste oliepeil. Brandstof, eventueel benodigde olie en eventueel benodigde accessoires dient de huurder voor eigen rekening te betrekken. Deze kosten zijn niet in het huurtarief inbegrepen.

Artikel 7.

Lid 1.
De huurder dient het goed voor het einde van de huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van O&O Verhuur terug te brengen. Om ieder misverstand uit te sluiten, dient de huurder zich uitsluitend te melden bij de vestiging waar hij het goed in ontvangst heeft genomen.

Lid 2.
Bij niet nakomen van de teruggave verplichting door de huurder, is de huurder tot de dag van teruggave per etmaal verschuldigd een vergoeding aan O&O Verhuur van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed te betalen, een en ander onverminderd de bevoegdheid van
O&O Verhuur tot het eisen van een schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.

Lid 3.
De huurder is aansprakelijk voor alle door O&O Verhuur gemaakte reinigings- en reparatiekosten indien het gehuurde goed in slechte staat aan de verhuurder wordt teruggegeven, een en ander ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 8.

Indien teruggave van het goed niet binnen de vermelde huurperiode is geschied, danwel het goed na ontvangst niet in goede staat van functionering verkeert en/of uitwendige c.q inwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor O&O Verhuur ontstane schade, kosten en interesten op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder op integrale vergoeding door de huurder van eerder genoemde schaden, kosten en interesten, en onverminderd het bepaalde in artikel 3.

Artikel 9.

Tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door O&O Verhuur in ontvangst is genomen, is de huurder tegenover O&O Verhuur aansprakelijk voor alle schade welke aan het goed mocht worden aangericht, zulks ongeacht de vraag of de huurder blaam treft, alsmede voor alle reparatie, danwel reinigingskosten aan het gehuurde goed.

Artikel 10.

Lid 1.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde goed na in ontvangstneming door de huurder mocht oplopen, noch ook voor de daardoor ontstane indirecte schade.

Lid 2.
De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door het gehuurde goed.

Lid 3.
De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen welke derden tegen O&O Verhuur mochten aanhangig maken ter zake van door het gehuurde goed veroorzaakte schade.

Artikel 11.

Lid 1.
De door de verhuurder gemaakte expertisekosten met betrekking tot van het vaststellen van de schade, reparatie- en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen integraal voor rekening van de huurder.

Lid 2.
Beneden het, door O&O Verhuur geschatte schadebedrag van: € 1.500,-- geschiedt de expertise door personeel van O&O Verhuur. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord, dat bij een geschat schadebedrag van € 1.500,-- of hoger, de expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd door een door O&O Verhuur aangewezen, erkent schadebureau.

Artikel 12.

Lid 1.
Indien de huurder op rekening huurt, dient betaling van de door O&O Verhuur verzonden nota te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat de huurder enig beroep op schuldvergelijking kan doen.

Lid 2.
Indien huurder de in lid 1 genoemde nota niet binnen de termijn van 30 dagen betaalt, is hij aan O&O Verhuur een rente verschuldigd van 1.5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in gebreke blijft. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

Lid 3.
Het in de leden 1 en 2 genoemde geldt voor iedere rekening, die aan een huurder van
O&O Verhuur wordt verstuurd. Het bepaalde geldt dus ook met betrekking tot alle rekeningen en afrekeningen (bijvoorbeeld in verband met schade), die worden gestuurd aan huurders die aanvankelijk à contant huurden.

Lid 4.
Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 13.

Lid 1.
Indien de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surseance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken, of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft O&O Verhuur het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd zijn recht op vergoeding door O&O Verhuur van kosten, schaden en rente.
O&O Verhuur is eveneens gerechtigd om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van O&O Verhuur op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien zich een van de hierboven geschetste omstandigheden in de nabije toekomst zal voordoen.

Lid 2.
In lid 1 genoemde gevallen, is O&O Verhuur te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. In een dergelijke situatie verplicht de huurder zich op voorhand aan O&O Verhuur de in dat verband door O&O Verhuur gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt O&O Verhuur bij dezen
zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het goed zich bevindt. O&O Verhuur is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke, hetzij door derden, hetzij in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden.

Lid 3.
De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding en dergelijke, die door de verhuurder bij uitoefening van de hierboven omschreven bevoegdheid worden gemaakt, komen voor rekening van de huurder.

Lid 4.
Bij niet nakoming van een zijner verplichtingen, is de huurder in verzuim door het enkele verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling wordt vereist.

Lid 5.
Onverminderd het hierboven gestelde is de huurder aan O&O Verhuur verschuldigd, alle kosten welke O&O Verhuur maakt tot inning van de aan O&O Verhuur verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van O&O Verhuur om vergoeding te vorderen van
schaden, kosten en interesten welke door O&O Verhuur voortvloeien uit de niet, danwel te late, betaling, teruggave en/of annulering of ontbinding van de onderhavige overeenkomst.

Lid 6.
Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de incasso, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade experts e.d. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15 % van de hoofdsom, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 375,-- zullen bedragen.

Lid 7.
Huurder verklaart zich ermee bekend, dat O&O Verhuur gemachtigd is alle correspondentie, betrekking hebbende op deze overeenkomst, te voeren en alle in dat verband geschikt geachte incassomaatregelen te treffen.

Artikel 14.

Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen, tenzij deze naar de regels van de absolute competentie door de Kantonrechter dienen te worden berecht, bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.